Regulamin korzystania z lokalu:

   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez klientów z naszej kawiarenki internetowej. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania wszystkich jego punktów.

1. Z kawiarenki może korzystać każda osoba bez ograniczeń wiekowych.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z przydzielonego stanowiska. Zmiana użytkowanego stanowiska może nastąpić za zgodą prowadzącego.
3. Z jednego stanowiska mogą korzystać maksymalnie dwie osoby.
4. Każdy użytkownik kawiarenki jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania opiekuna placówki o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach.
5. W przypadku konieczności skorzystania z drukarki, skanera, stacji dysków oraz przenośnego dysku twardego, klient jest zobowiązany do uzgodnienia i ustalenia tych działań z opiekunem kawiarenki internetowej.
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z sieci wewnętrznej kawiarenki oraz z sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi).
7. W przypadku uszkodzenia sprzętu (zalanie, rozbicie) przez klienta, ponosi on pełną odpowiedzialność finansową za poniesione szkody.
8. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na użytkownika odpowiedzialności za poniesione szkody.
9. Klient w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci. 10. Zabrania się instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody administratora.
11. Opiekun pracowni może nie zezwolić na korzystanie z usług kawiarenki internetowej w przypadku:
niewłaściwego zachowania klienta,
łamania regulaminu kawiarenki internetowej,
braku miejsc w pracowni.
Na terenie kawiarenki zabrania się głośnych rozmów oraz używania wulgarnych słów.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu uczeń może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.

 
Projekt i wykonananie Michał Cieśla ♦ Michaelsoft © (2000-2013) ♦ www.michaelsoft.plemail:michaelsoft@op.pl